ER KARI TRAA EN BÆREKRAFTIG BEDRIFT?

Bærekraft er noe som blir mer og mer i fokus. Mange av oss har nok hørt om FNs bærekraftsmål, som er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Her er flere mål som er relevant for klesbedrifter som Kari Traa. I dette innlegget vil jeg se på i hvilken grad bærekraft er integrert i bedriften og hvilke av FNs bærekraftsmål som er relevante for deres bransje.

FN definerer en bærekraftig utvikling som “en utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov”. Mange av oss forbrukere er nok ikke klar over hvilken påvirkning vår kjøp og bruk av klær har på miljøet.

 

I artikkelen “Klærne dine påvirker miljøet mer enn du tror” får vi et innblikk i hvilken påvirkning de ulike materialene har. Forskerne i artikkelen har sett på klær, klærs levetid, bruk, vask og gjenbruk. Her kommer ull best ut. Forsker Kirsi Laitala forteller at “vi fant at forbrukerne brukte sine ullprodukter dobbelt så lenge som tilsvarende produkter i bomull”. Det er ingen tvil i at klær er med på å sette et stort miljøavtrykk. Som det nevnes i artikkelen, trenger vi mer kunnskap om klær slik vi kan ta miljøvennlige valg. Dette gjelder hele “livsløpet” til klærne.

 

Kari Traa & bærekraft 

Ettersom mange av oss blir mer og mer bevisst på å ta miljøvennlige valg, er det viktig at bedrifter har informasjon om hvilke bærekraftige tiltak de tar. Kari Traa har en egen side som omhandler “Bærekraft og sosialt ansvar”. Her finner vi finner informasjon om blant annet fabrikkliv og materiale. Åpenhet angående produksjonen og driften ellers, er viktig for å skape tillit til forbrukerne.

 

Plastfri emballasje

Et steg i bærekraftig retning, er deres nye plastfrie emballasje. I 2019 tok de Grønnpunkts plastløfte, som forpliktet dem til å øke bruken av resirkulert plast, unngå unødvendig bruk av plast i alle ledd og designe for gjenvinning. De har nå klart å lage plastfrie, mer energieffektive og lett resirkulerbare forpakninger.

Bilde: Skjermbilde karitraa.com

 

Wastelayer-kolleksjon

Videre vil jeg trekke frem deres Wastelayer-kolleksjon. Etter å ha innsett hvor mye overskudds-stoff produksjonen førte til, fant de en måte å utnytte disse på. For å skape et best mulig produkt, blandet de også inn bomullsavfall og tremasse. Dermed klarte de å skape en kolleksjon i et nytt bærekraftig tekstil.

Intiativ til samarbeid

I tillegg har de tatt initiativ til å samarbeide med konkurrenter. Selv om de selv har gjort flere gode valg i en bærekraftig retning, er det ikke nok. De skriver at de fortsatt har utfordringer knyttet til blant annet transport, utnyttelse av stoffet, materialvalg og kostnader. De ønsker derfor å samarbeide med konkurrenter for å finne løsningene i forhold til bærekraft. Som de selv skriver “Hverken forbrukerne eller kloden har tid til at ulike sportsklærprodusenter sitter på hver sin tue og finner én og én løsning”.

 

FNs bærekraftsmål i forhold til klesbransjen

FN sine 17 mål dekker ulike områder, alt fra fattigdom og sult til god utdanning og ren energi til alle. Så, hvilke av målene er mest relevant for Kari Traa og klesbransjen?

 

Mål 12

Jeg mener først og fremst at mål 12 – ansvarlig forbruk og produksjon er relevant. Dette handler om å sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre. Innenfor dette målet er overforbruk og bærekraftig livsstil sentrale begreper. Her kan kan eksempelvis Kari Traa sin Wastelayer-kolleksjon trekkes inn, hvor de viser at de tar ansvar for nettopp forbruk og produksjon ved å utnytte overskudds-materiale.

 

Mål 17

Mål 17 – samarbeid for å nå målene, er også svært relevant. Dette målet handler om å styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet, og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling. Kari Traa sitt initiativ til samarbeid som ble nevnt over, er eksempel på dette. Det er ingen tvil i at dersom de ulike merkevarene går sammen og finner løsninger, vil det være mer effektivt enn om alle skal gjøre det hver for seg.

 

Bilde: Skjermbilde karitraa.com

Mål 13
Avslutningsvis er det verdt å nevne mål 13 – stoppe klimaendringene. Det å handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem. Rett og slett gjøre det man kan for å begrense sitt klimaavtrykk. Når Kari Traa tok Grønnpunkts plastløfte, jobbet de raskt for å skape de forbedrede forpakningene. For å stoppe klimaendringene er det viktig at klesbedrifter handler umiddelbart og alltid er på jakt etter bærekraftige løsninger.

 

Oppsummert

Vi ser altså at Kari Traa er bevisst på ta miljøvennlige valg og utvikler seg stadig for å bli en mer bærekraftig bedrift. Deres tiltak innebærer blant annet å skape plastfrie emballasjer, bruke overskudds-stoff til nye klær og et initiativ til samarbeid med sine konkurrenter. Av FNs bærekraftsmål er særlig 12, 17 og 13 relevant for Kari Traa og klesbransjen. Disse målene går ut på ansvarlig forbruk og produksjon, samarbeid for å nå målene og stoppe klimaendringene.

 

– Maria

 

Er du bevisst på å ta miljøvennlige valg når du kjøper klær?

 

Kilder:

  •  

2 thoughts on “ER KARI TRAA EN BÆREKRAFTIG BEDRIFT?”

  1. cecilie staude

    Hei og takk for blogginnlegget ditt. Det er veldig fint skrevet! Interresant synes jeg det var å lese om Kari Traa sitt samarbeid med konkurrenter. Det er jo nettopp et godt eksempel på tiltak opp mot bærekraftsmål 17 – om å jobbe sammen for å nå målene. Jeg leste et annet sted også, om at tillit mellom aktører som ikke nødvendigvis kjenner hverandre godt – som konkurrenter – fremmer bedrifters evne til også å samarbeide med andre eksterne grupper som blant andre myndigheter, politiske grupper, miljøorganisasjoner og humanitære organisasjoner, brukere og fagorganisa­sjoner. Så det å ha fokus på samarbeid kan nok virke som en fornuftig strategi. Ha en fin kveld 🙂

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *